Gå til hoved indhold

Spørgsmål & svar

Find svar på spørgsmål om Affaldsregistret. I det følgende kan du finde svar på de oftest stillede spørgsmål.

Du kan registrere dig i affaldsregistret på denne side via "log ind funktionen" i øverste hjørne.

Inden du går i gang, bør du orientere dig i de følgende punkter:

 • Kender du din virksomhedstype?
  For at tilmelde din virksomhed skal du vide hvilken kategori din virksomhed tilhører. Hører virksomheden til under flere kategorier, skal du ansøge separat for hver type.Læs om de forskellige virksomhedstyper i menupunktet ”Virksomhedstyper”
 • For indsamlingsvirksomheder: Har én i din virksomheder taget indsamleruddannelsen?
  Hvis din virksomhed skal godkendes og registreres i Affaldsregistret som indsamlingsvirksomhed, skal du være opmærksom på, at mindst én person i din virksomhed skal have gennemført og bestået indsamleruddannelsen. Læs mere om indsamleruddannelsen på Miljøstyrelsens hjemmeside 

 • Har du NemID?
  Registreringen sker via Virk.dk, og her skal du bruge virksomhedens digitale signatur eller NemID-medarbejdersignatur. Hvis virksomhedens P-nummer ikke fremkommer automatisk, kan du hente vejledning herunder. Bestil NemID her.
 • Vejledninger
  Generel vejledning til registrering i AffaldsregistretVejledning i tilknytning af P-nummerVejledning hvis problem med P-nummerVejledning til kommunetilknytning og indsamlere der ønsker at optræde som transportør i Affaldsregister
 • Er du affaldsproducent?
  Der kan nogle gang opstå tvivl om, hvorvidt håndværkere og entreprenører skal betragtes som affaldsproducenter, der transporterer eget affald, eller om de transporterer affald for fremmed regning og derfor skal registreres om som transportør.
  Spørgsmålet er belyst i denne vejledende udtalelse af 12. april 2011.
 • Administrer din registrering
  Hvis du vil slette eller ændre din registrering i affaldsregistret skal du logge ind på din virksomheds registrering. Det kan du gøre under "log ind" fanen øverst på denne side. Herfra kan du selv administrere din registrering.

 • Gebyrsatserne for registrering i affaldsregisteret af indsamlingsvirksomheder, genanvendelsesanlæg, transportører, mæglere og forhandlere samt kommunale behandlingsanlæg for genanvendeligt erhvervsaffald og gebyrsatsen for godkendelse som indsamlingsvirksomhed, fremgår af § 25 i bekendtgørelse nr. 2098 af 14/12/2020 om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed.

  Gebyrsatserne er fastsat i bekendtgørelsen som grundbeløb pr. 2017, der pristalreguleres en gang om året i henhold til Finansministeriet officielle pris- og lønindeks.

                                                                                                      
  KategorierEngangsgebyrerÅrligt gebyr for registrering
  Indsamlingsvirksomheder uden forbehandlingGodkendelse: 1.820 kr. & Registrering: 1.870 kr.1150kr.
  Indsamlingsvirksomheder med forbehandlingGodkendelse: 1.820 kr. & Registrering: 1.870 kr.1150kr.
  GenanvendelsesanlægRegistrering: 1.870 kr.1150 kr.
  AffaldstransportørRegistrering: 1870 kr.1150 kr.
  Mæglere og forhandlereRegistrering: 1870 kr.1150 kr.
  Kommunale behandlingsanlægIntet registreringsgebyr1150 kr.

  Nedenstående syv typer virksomheder kan stå registreret i Affaldsregistret. For at tilmelde din virksomhed i Affaldsregistret skal du vide, hvilken kategori din virksomhed hører under. Hører virksomheden under flere kategorier, skal der ansøges separat for hver enkelt kategori.

  Transportør
  Affaldstransportør er enhver virksomhed, der transporterer affald for fremmed regning. Affaldstransportører overtager ikke ansvaret for behandlingen af affaldet.

  Forhandler
  Forhandler er enhver virksomhed, der optræder som hovedmand ved køb og efterfølgende salg af affald, herunder forhandlere, der ikke fysisk tager affaldet i besiddelse. Forhandlere overtager ikke ansvaret for behandlingen af affaldet.

  Mægler
  Mægler er enhver virksomhed, der arrangerer nyttiggørelse eller bortskaffelse af affald på andres vegne, herunder mæglere, der ikke fysisk tager affaldet i besiddelse. Mæglere overtager ikke ansvaret for behandlingen af affaldet.

  Indsamlervirksomhed
  Indsamlervirksomhed uden forbehandling er en virksomhed godkendt til at kunne overtage ansvaret for behandlingen af kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald. Den kan hente eller modtage affaldet dog uden selv at foretage videre behandling.

  Indsamlervirksomhed med forbehandling er en virksomhed godkendt til at kunne overtage virksomheders ansvar for behandlingen af deres kildesorterede genanvendelig affald. Den kan hente eller modtage affaldet og har selv et forbehandlingsanlæg.

  Genanvendelsesanlæg
  Genanvendelsesanlæg er private anlæg, der behandler affaldsmaterialer som omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, der ophører med at være affald. Genanvendelsesanlæg kan overtage virksomheders ansvar for behandlingen af deres kildesorterede genanvendelig affald. Det vil typisk skulle transporteres af en transportør eller af virksomheden selv.

  Kommunalt behandlingsanlæg
  Kommunalt behandlingsanlæg er anlæg, der er helt eller delvis ejet af kommunerne og foretager forbehandling eller slutbehandling af genanvendeligt affald. Det kan både være husholdningsaffald eller erhvervsaffald på linje med indsamlingsvirksomheder eller genanvendelsesanlæg. Genanvendelsesanlæg kan overtage virksomheders ansvar for behandlingen af deres kildesorterede genanvendelig affald.

  I Affaldsregistret er der to forskellige registreringskategorier, som kan være svære at adskille: Genanvendelsesanlæg og indsamlingsvirksomheder med forbehandlingsanlæg. Husk at sende din eventuelle miljøgodkendelse med, når du ansøger om registrering.

  Du skal vælge registreringskategorien genanvendelsesanlæg, hvis det affald din virksomhed modtager efter behandlingen på virksomheden ophører med at være affald.

  Eksempler på genanvendelsesanlæg
  Her kan du se eksempler på virksomhedsaktiviteter, hvor virksomheden er blevet registreret som genanvendelsesanlæg i Affaldsregistret:
    
  • Kompostering af haveaffald
  • Regenerering af spildolie (genanvendes uden at skulle igennem en videre proces)
  • Omstøbning eller omformning af plast, så der opstår et nyt produkt, der umiddelbart kan anvendes.

  Eksempler på indsamlingsvirksomheder med forbehandlingsanlæg
  Du skal vælge registreringskategorien indsamlingsvirksomhed med forbehandlingsanlæg, hvis din virksomhed ikke kan registreres som genanvendelsesanlæg, men gør følgende:

  • Indsamler og/eller modtager affald.
  • Forbehandler, dvs. sorterer, knuser, sammenpresser, pelleterer, tørrer, neddeler, konditionerer, adskiller, demonterer, ompakker, blender eller blander.

  Her kan du se eksempler på virksomheder, som søgte om registrering som genanvendelsesanlæg, men konkret blev godkendt og registreret som indsamlingsvirksomhed med forbehandlingsanlæg:

  • Knusning af byggematerialer, sten, mv.:
  • Neddeling af haveaffald
  • Neddeling af jern og metal
  • Neddeling af gummi
  • Adskillelse af spildolie i oliefraktion og vand (olien skal igennem en videre proces for at blive genanvendt)

  Alle virksomheder skal sende miljøgodkendelse
  Energistyrelsen skal altid have tilsendt virksomhedens miljøgodkendelser, hvis den har sådanne. Det gælder både ved ansøgninger om registrering som genanvendelsesanlæg og som indsamlingsvirksomhed med forbehandlingsanlæg. Send din virksomheds miljøgodkendelse sammen med ansøgningen, så går sagsbehandlingen hurtigere.

  Automatisk ophør af godkendelse
  Godkendelser som indsamlingsvirksomhed udløber automatisk 5 år efter udstedelsen. Det fremgår af affaldsregisterbekendtgørelsens § 14, stk. 2.

  En tidligere godkendt indsamlingsvirksomhed må derfor ikke fortsætte sin virksomhed uden at ansøge om at blive godkendt på ny. Indsamlingsvirksomheder vil tre måneder inden udløb af godkendelsen modtage en mail fra Energistyrelsen om godkendelsens udløb og proceduren for indgivelse af en ansøgning om fornyet godkendelse.

  Ny ansøgning og godkendelse
  Hvis en indsamlingsvirksomhed ønsker at fortsætte sin virksomhed, skal indsamlingsvirksomheden ansøge om fornyet godkendelse inden udløb af den tidligere godkendelse.

  Hvis der er indgivet ansøgning om fornyet godkendelse inden udløb af den tidligere godkendelse, og Energistyrelsen ikke kan nå at færdigbehandle den fornyede ansøgning, inden den tidligere godkendelse udløber, har Energistyrelsen mulighed for administrativt at forlænge den tidligere ansøgning, indtil der bliver truffet afgørelse på baggrund af ansøgning om fornyelse af godkendelsen. På den måde kan indsamlingsvirksomheder fortsætte virksomheden, selvom Energistyrelsen ikke har færdigbehandlet ansøgningen.

  Energistyrelsen har ikke mulighed for administrativt at forlænge en afgørelse, som er udløbet. Det er derfor nødvendigt at ansøge om fornyet godkendelse inden udløbet af den tidligere godkendelse, hvis det skal undgås, at virksomheden ligger stille.

  Gebyr
  Når der ansøges om fornyet godkendelse, skal der betales gebyr, ligesom ved første gang der ansøges. Energistyrelsen skal foretage nøjagtig samme sagsbehandling, som var det en ny ansøgning, og derfor er gebyrerne det samme.